Bezinkbekkens

Beschrijving

procesbeschrijving

In bezinkbekkens wordt een afscheiding gerealiseerd tussen het afvalwater en de erin aanwezige bezinkbare deeltjes. Dit gebeurt op een statische wijze: het afvalwater wordt in een omgeving gebracht waarin het (hydraulisch) tot rust kan komen, zodat de bezinkbare deeltjes o.i.v. de zwaartekracht naar de bodem zullen zinken. Het bovenstaande, uitgeklaarde water loopt over (eventueel via een overstortrand) of wordt weggepompt naar een volgende zuiveringsstap.

Varianten

geen

Stand van de techniek en referenties

Bezinkbekkens zijn, samen met olie- en vetafscheiders, reeds zeer wijd verspreid in de sector van garages, tankstations en carwashes. Het is immers zowat de minimum zuiveringstechnologie die als voldoende wordt beschouwd voor lozing in de riool.

Voor- en nadelen

Voordelen

 • Zeer eenvoudige technologie, zonder mechanische of elektrische onderdelen

Nadelen

 • Kan een bron zijn van geurhinder, wanneer zowel organische als anorganische bezinkbare delen sedimenteren, en er verder geen wassing of zuivering gebeurt. In dat geval kan ook de afvoer en verwerking van dit slib problematisch worden. Het wordt dan immers niet als inert en steekvast afval beschouwd, zoals dat wel het geval is met gewassen zand.
 • Bezinkbekkens zijn niet in staat om kleinere deeltjes, die min of meer stabiel zwevend in het afvalwater aanwezig zijn, af te scheiden.

Werkingsgraad

Bij carwash (wasstraat) Stubbe te Mol (zie bijlage 4 van de BBT-studie) worden in drie serieel geschakelde bezinkbekkens volgende minimumrendementen gehaald (Peys en Gysen, 2000):

 • Rendement m.b.t. verwijdering van bezinkbare stoffen: 55%
 • Rendement m.b.t. verwijdering van oliën en vetten: 55%
 • Rendement m.b.t. verwijdering van CZV: 18%

Deze rendementen kunnen als typisch beschouwd worden voor bezinkbekkens.

Het rendement m.b.t. de verwijdering van nutriënten, detergenten en zware metalen is beperkt: enkel de niet-opgeloste fractie wordt verwijderd.

Hulpstoffen

Geen

Automatiseringsgraad

Niet van toepassing

Leveranciers

Zijn talrijk, o.a. (niet exhaustief; in alfabetische volgorde):

 • Collinet , Vilvoorde
 • Nering Bögel, Bocholt
 • Passavant, Brussel

Toepasbaarheid

 • Bezinkbekkens vormen meestal de eerste stap in het waterzuiveringsproces. Het verse afvalwater komt er best met niet te grote stroomsnelheid toe (max. 1m/s).
 • Niet alleen anorganische, maar ook organische bezinkbare delen zullen in deze bekkens sedimenteren. Het verdient dus aanbeveling om een zandwassing uit te voeren (door zacht oproeren, waardoor de lichtere organische bestanddelen opnieuw in suspensie gaan), of een zekere mate van biologische activiteit te creëren (b.v. door effluent uit een biologische zuiveringstrap, dat rijk is aan micro-organismen, te recirculeren naar het bezinkbekken, zodat een afbraak en mineralisatie plaatsgrijpt van de organische bestanddelen).
 • Wanneer men het afvalwater wil recirculeren na voorbehandeling (re-use) dan dient nog een filter nageschakeld te worden.

Voordeel voor milieu/veiligheidsniveau

Milieu- aspecten

De verzamelde zandfractie kan, na ontwatering, afgevoerd worden als niet-gevaarlijk bedrijfsafval .

Energieverbruik

Geen

Veiligheidsaspecten

De geldende veiligheidsmaatregelen voor de betreding van (controle)putten zijn van toepassing (mogelijke aanwezigheid van methaangas).

Financiële aspecten

 • investering: laag: grootte-orde 3.000 euro voor een capaciteit van 5 m³/h (Nering Bögel, 2002)
 • onderhoud: laag
 • energie: geen
 • chemicaliën: geen 
 • afvalproductie (slib): vrij hoog; kosten slibverwerking: 150 euro/ton (Van Colen, 2002).
 • benodigde randapparatuur: geurbestrijding/ desinfectie

 

 

 

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Verwijdering van bezinkbare delen d.m.v. bezinkbekkensJa
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing.