Olie-en vetafscheiders

Beschrijving

Procesbeschrijving

In olie-waterscheiders wordt een afscheiding gerealiseerd tussen het afvalwater en de erin aanwezige opdrijfbare deeltjes. Het gaat hier met name over olie en vet, voor zover ze niet in een stabiele emulsie verkeren t.g.v. de binding met detergenten.

De afscheiding gebeurt op een statische wijze: het afvalwater wordt in een omgeving gebracht waarin het (hydraulisch) tot rust kan komen, zodat de opdrijfbare deeltjes o.i.v. het verschil in densiteit tussen het water en de olie- en vetbestanddelen, naar de oppervlakte zullen stijgen.

De olie-waterscheider is voorzien van een leegmaakkolom, via dewelke een zuigwagen de opgestapelde olie eenvoudig kan wegnemen. Deze leegmaakkolom is bovendien voorzien van een vlottersysteem, dat naar beneden zakt wanneer de oliemassa te groot wordt (en de vloeistofdensiteit significant daalt) en de afvoerbuis afsluit. Zodoende wordt belet dat olie uit het systeem ontsnapt.

Het onderstaande, uitgeklaarde water stroomt weg via een siphon of een duikschot of wordt weggepompt naar een volgende zuiveringsstap.

(Nering Bögel, 2000)

Varianten

 • Klassieke olie-afscheiders: hoofdzakelijk bestaande uit een bekken met een rustige waterinloop, en een duikschot waarachter de opdrijvende olie wordt afgevangen.
 • Coalescentie-afscheiders: hebben een extra filterdoek, op een raamwerk gespannen, of een packingmateriaal, bestaande uit een oleofiel materiaal. Dit zorgt voor een coagulatie van zeer fijne oliedruppeltjes tot druppels die groot genoeg zijn om o.i.v. de opdrijvende kracht van het water naar de oppervlakte gedreven te worden.

Stand van de techniek en referenties

Olie- en vetafscheiders zijn, samen met bezinkbekkens, reeds zeer wijd verspreid in de sector van garages, tankstations en carwashes. Het is immers zowat de minimum zuiveringstechnologie die als voldoende wordt beschouwd voor lozing op de riool.

Voor- en nadelen

Voordelen

 • Eenvoudige technologie, zonder mechanische of elektrische onderdelen

Nadelen

 • Olie-waterscheiders brengen een afvalstof voort, nl. een drijflaag van olie en vet, die moeilijk verwerkbaar is. Er bestaat echter geen alternatief, behalve voor afvalwaters met lage olie- en/of vetgehalten, die zuiver biologisch kunnen verwerkt worden. Dit laatste is meestal het geval voor afvalwaters, afkomstig uit een zuivere car- of truckwash.

Werkingsgraad

M.b.t. oliën & vetten gelden volgende effluentnormen, tijdens de beproeving van de olie-waterscheider  met een influentconcentratie van 5.000 mg/l olie:

 • NEN 7089-norm voor olieafscheiders bij lozing op riool: < 100 mg/l
  Deze norm kan gehaald worden door klassieke olie-afscheiders
 • DIN 1999-norm voor olieafscheiders bij lozing op oppervlaktewater: < 5 mg/l
  Deze norm kan enkel gehaald worden met coalescentie-afscheiders

Het verwijderingsrendement qua CZB, BZV, zwevende stof, detergenten, nutriënten en zware metalen hangt samen met de mate waarin deze bestanddelen kunnen opdrijven, en is over het algemeen zeer beperkt.

Hulpstoffen

Geen

Automatiseringsgraad

Niet van toepassing

Leveranciers

Zijn talrijk, o.a.(niet exhaustief; in alfabetische volgorde):

 • Abwassertechnik Kersting, Dülmen, Duitsland
 • Boralit, Aalter
 • Nering-Bögel NV, Bocholt
 • Passavant, Brussel
 • Collinet NV, Vilvoorde

Toepasbaarheid

 • Olie-waterscheiders moeten waterdicht zijn, en voorzien van een beschermende coating, dit alles om te verhinderen dat bodemverontreiniging zou optreden t.g.v. de olie-bestanddelen, die in de olie-waterscheider terechtkomen. De kwaliteitseisen voor olie-waterscheider staan uitvoerig beschreven in de norm DIN 1999 (Nering Bögel, 2002).
 • Olie-waterscheiders kunnen, zonder bijkomende zuivering, ingezet worden als het effluent geloosd wordt in de riolering, maar niet als geloosd wordt in oppervlaktewater (zie punt “Werkingsgraad”).
 • Wanneer de nageschakelde regeneratiestap bestaat uit een biologische zuivering, dan kan de olie-waterscheider zeer eenvoudig uitgevoerd worden, d.w.z. met duikschotten. De biomassa zal dan de weinige oliën en vetten afkomstig uit een zuivere car- of truckwash ter plekke verwerken (Nering Bögel, 2002). Eventueel kan de olie-waterscheider zelfs volledig weggelaten worden (Kersting, 2002).
 • In een self-carwash daarentegen, waar het risico bestaat dat klanten afvalolie in de afvoer lozen, of in een installatie waar motoren gereinigd worden of nieuwe auto’s gedeconseerveerd, dient in ieder geval een olie-waterscheider geplaatst te worden.

Voordeel voor milieu/veiligheidsniveau

Milieu- aspecten

De verzamelde olie- en vetfractie wordt afgevoerd als gevaarlijk bedrijfsafval.

energieverbruik

Geen

Veiligheidsaspecten

De gebruikelijke veiligheidsmaatregelen voor de betreding van (controle)putten zijn geldig.

Financiële aspecten

 • investering: laag: grootte-orde 2.000 à 3.000 euro voor een capaciteit van 4 à 15 m³/h (Kersting, 2002)
 • onderhoud: laag
 • energie: laag
 • chemicaliën: laag
 • afvalproductie (slib): hoog: kosten slibverwerking: 225 euro/ton (Van Colen, 2002).
 • benodigde apparatuur: geen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Verwijdering van opdrijvende delen d.m.v. olie- en vetafscheidersJa
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 “+” indien de techniek wordt toegepast met het oog op waterhergebruik, “0” indien de techniek wordt toegepast met het oog op lozing