Emissies naar lucht, stof en geur

Beschrijving

Stof

 • rookproces

Geur (o.a. VOS, methaan, zwavelverbindingen, ammoniak, fenolen)

 • warmtebehandelingen (bv. koken, roken, steriliseren, pasteuriseren);
 • roken;
 • opslag en ophaling van dierlijke bijproducten;
 • waterzuivering.

Emissies naar de lucht

 • rookproces, o.a. koolstofdioxide (CO2), koolstofmonoxide (CO), stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), waterdamp (H2O), VOS (geurhinder!), PAK, formaldehyde, fijn stof (o.a. PM2.5), organische zuren (o.a. azijnzuur), acroleïne, acetaldehydedioxines en dioxines (zeer beperkt, moeilijk te meten);

BRONNEN:

 • koelmiddelen (o.a. gehalogeneerde koolwaterstoffen, ammoniak, antivriesmiddelen zoals glycol, ethyleen, glycol en propyleen.

opmerking

Stookinstallaties zijn eveneens een bron van emissie van o.a. stof, (NOx) en (SO2). Deze laatste activiteit valt buiten de scope van deze BBT-studie. Hiervoor wordt verwezen naar de BBT-studie "Stookinstallaties en stationaire motoren (nieuwe, kleine en middelgrote)" (Dils, E. et al, 2012).

Kwantitatieve informatie

In de literatuur (FENAVIAN et al, 1996d) worden de emissiefactoren voor het roken van vleeswaren als volgt ingeschat, uitgedrukt in kg/ton vleeswaren:

 • CO: 0,03-0,05 (bij een berekende massastroom van 40 g/u)
 • vliegas/stof: 0,01-0,06 (bij een berekende massastroom van 30 g/u)
 • aldehyde: 0,005-0,04 (bij een berekende massastroom van 20 g/u)
 • formaldehyde: 0,001-0,01 (bij een berekende massastroom van 5 g/u)
 • KWS totaal: 0,01-0,05 (bij een berekende massastroom van 30 g/u)
 • PAK totaal: 0,0001-0,0002 (bij een berekende massastroom van 0,1 g/u)

Voor het roken van viswaren zijn de onderstaande emissies (uitgedrukt in ton/jaar) / emissiefactoren (kg/ ton) terug te vinden in de literatuur (Anoniem, 2012a):

 • NOx: 5,3 / 0,12-0,36
 • CO: 200 / 4,5-13,5
 • CO2: n.g. / 160-480
 • KWS totaal: 35 / 0,8-2,4
 • vliegas/stof: 3,5 / 0,08-0,24
 • aldehyde: 0,7 / 0,020-0,045
 • PAK totaal: 0,09-4 / 0,05-0,015

Anoniem, 2013a geeft volgende emissiewaarden bij de bereiding van gerookte vleeswaren in conserven (bv. knackworsten):

 • fenolen: 15-130 g/ton;
 • stof: 300 g/m³ geëmitteerde lucht.

opmerking

Bovenvermelde cijfers zijn voorbeelden en dienen met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Een voorbeeld van opgelegde emissienormen via bijzondere vergunningsvoorwaarden voor vlees en visverwerkende bedrijven in Vlaanderen is:

 • TOC: 50 mg/Nm³.