Goede plaatsing van het rookgaskanaal

Beschrijving

Traditionele rookkanalen (terracotta, baksteen, beton) zijn vaak niet meer aangepast aan moderne toestellen. Momenteel wordt de voorkeur gegeven aan roestvast stalen (inox) rookgaskanalen.

Ee goede plaatsing van de schoorsteen of het rookgaskanaal is bepalend voor de goede werking van een toestel. Een juiste trek in het rookgaskanaal zorgt voor een goed verbrandingsproces in het toestel.

Het rookgaskanaal wordt bij voorkeur zo verticaal mogelijk geplaatst en met een minimum aan bochten vertrekkende van de uitgang van het toestel. Horizontale stukken worden best vermeden of tot een minimum beperkt. Dit alles omdat bij aanwezigheid van horizontale stukken de turbulentie bij de rookgassen verhoogt en dit de trek doet verminderen en omdat horizontale stukken geen bijdrage leveren aan de thermische trek ondanks dat ze wel de drukverliezen verhogen.

Voorts is een rookgaskanaal bij voorkeur glad van binnen, voldoende hoog en met een constante diameter (ook geen vernauwing aan de schoorsteenmond). Voldoende hoog wordt in de code van goede praktijk ‘Voorkomen en beheersen van milieuhinder van kleinschalige lucht- en dampafvoersystemen’ als volgt beschreven (Departement Omgeving, 2017):

‘Een goede uitvoering is om de schouwmond bij een puntdak (gelijk aan of meer dan 23° dakhelling) dicht bij de nok en minimum 1 m erboven te voorzien. Bij daken met een kleinere helling wordt de schouwmond best 2,5 m hoger dan de dakrand voorzien. Bij aanwezigheid van naburige hindernissen kan het nodig zijn om de schouw op te trekken tot ca. 1 m boven de nok van de naburige hindernissen’.

Met betrekking tot de diameter, deze is afgestemd op de gewenste rookgassnelheid en de hoeveelheid rookgassen die afgevoerd moeten worden. Bij een te kleine diameter van het rookgaskanaal kunnen de rookgassen onvoldoende afgevoerd worden en bij een te grote diameter van het rookgaskanaal is er meer risico op afkoeling van de rookgassen met als gevolg mogelijke condensatie en bijhorende verstoring van de trek. Een rond rookgaskanaal is te verkiezen boven een rechthoekig of een vierkant rookgaskanaal.Niet geïsoleerde rookgaskanalen mogen zich niet buiten de woning bevinden of zo beperkt mogelijk aangezien de rookgassen bij een koude buitentemperatuur te sterk afgekoeld worden en dit resulteert in onvoldoende trek.

De monding van het rookgaskanaal is best voorzien van een goede schoorsteenkap, de code van goede praktijk ‘Voorkomen en beheersen van milieuhinder van kleinschalige lucht- en dampafvoersystemen’ beschrijft dit als volgt: Een juist ontworpen schoorsteenkap heeft een stabiliserend effect op de trek en verhindert regeninslag.  (Departement Omgeving, 2017)Tot slot bevindt de rookgaskanaal monding zich in een ongestoorde zone. Dit is een zone waarbij de afvoer van de rookgassen in de atmosfeer niet gehinderd worden door wind of andere omliggende hindernissen als bomen, daken of andere gebouwen. Bovendien is de monding best verwijderd van ramen en inlaatopeningen om hinder binnen te vermijden.

Toepasbaarheid

Belangrijk bij het aansluiten van het rookgaskanaal is ervoor te zorgen dat alle verbindingen luchtdicht zijn.

In bestaande gebouwen moet er voor de plaatsing van de schoorsteen rekening gehouden worden met de bestaande situatie waardoor het niet altijd mogelijk is om te voldoen aan de optimale voorwaarden voor de plaatsing van een schoorsteen. Bij het plaatsen van een nieuwe kachel kan het nodig zijn om ook het rookgaskanaal volledig te vernieuwen.

Milieuvoordeel

Een goed geplaatst rookgaskanaal draagt bij tot een goede trek in de schoorsteen wat bijdraagt aan een goede verbranding met bijhorend hoger rendement en lagere emissies.

Het plaatsen van een rookgaskanaal in de woonruimte kan een bijkomende rendementsverhoging geven. Een rookgaskanaal in de woning geeft namelijk een beter opstartrendement doordat het kanaal reeds warmer is en bijgevolg een betere trek heeft.

Financiële aspecten

De prijs voor het plaatsen van een rookgaskanaal en schoorsteen is afhankelijk van meerdere factoren, onder andere de lengte en diameter van de buizen en het type toestel waarop aangesloten moet worden. In bestaande situaties kan de installatie bijkomende kosten veroorzaken voor aanpassing aan de bestaande situatie of kan het nodig zijn om het rookgaskanaal volledig te vernieuwen wat bijgevolg een sterk prijsverhogende factor is.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischAfvalwaterStofGeurVOS+PAKCOAfvalEnergie - rendementEnergie - elektriciteitsverbruikGlobaal - milieuEconomisch
Goede plaatsing van het rookgaskanaalJa
  • Legende