Leeg laten van het bad

Beschrijving

Eenmaal per jaar dient de bufferbak gereinigd worden. Wanneer de waterkwaliteit onvoldoende is kan de toezichthoudende ambtenaar een volledige lediging van het bad eisen [1].

Milieuaspecten

Wanneer het volledige zwembad leeg gelaten wordt, kan dit een hydraulische belasting veroorzaken op de RWZI of het ontvangende oppervlaktewater. In het geval lozing op RWZI is in de bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden van sommige zwembaden daarom opgenomen dat indien de volledige inhoud van het zwembad geloosd wordt, dit op voorhand (veertien dagen) dient besproken te worden met de beheerder van de rioolwaterzuiveringsinstallatie zodat de hydraulische belasting op de RWZI beperkt kan worden. Tevens dienen deze lozingen bij voorkeur ’s nachts te gebeuren [2].

 


[1] Zie VLAREM II artikel 5.32.9.2.2§6 voor overdekte circulatiebaden; artikel 5.32.9.3.2§6 voor niet overdekte circulatiebaden of artikel 5.32.9.7.2§6 voor therapiebaden.

[2] Communicatie VMM, 2010.