Stallucht afzuigen en behandelen met een doekenfilter

beschrijving techniek

Een doekenfilterinstallatie bestaat in principe uit een omkasting waarin een filtermedium (het doek) is aangebracht. Door dit doek wordt de omkasting van de filter verdeeld in een zogenoemd "vuil" deel en een "schoon" deel. Het vuile deel, waar de met stof beladen lucht binnenkomt, bevindt zich meestal aan de onderzijde of op het middengedeelte van de omkasting. De binnenkomende lucht stroomt meestal niet rechtstreeks naar de filters, maar wordt afgeleid door één of meerdere verdeelplaten. Het doel hiervan is een betere verdeling over de doeken te bewerkstelligen waardoor deze meer gelijkmatig worden belast. Tevens verliest de lucht een groot gedeelte van zijn kinetische energie, waardoor een voorafscheiding plaats vindt onder invloed van de zwaartekracht. De met stof verontreinigde lucht wordt door de doekenfilter geleid en van stofdeeltjes ontdaan. Het stof wordt periodiek van de filter verwijderd en verzameld in een onder de filterinstallatie geplaatste trechter (hopper). Voor meer informatie wordt verwezen naar de databank LUSS van VITO, raadpleegbaar via: http://www.emis.vito.be/techniekfiche/doekenfilter

Opmerking
Naast de doekenfilter zijn in de literatuur andere voorbeelden van stoffilters (droger filters) beschreven zoals groffilters (voor grotere stofdeeltjes > 10µm), fijnfilters (voor kleinere stofdeeltjes < 10 µm), absoluutfilters (filterpakketten opgebouwd van grof naar fijn) en elektrostatische filters (elektrisch geladen polypropyleen en poly-urethaan filtermateriaal).

technische haalbaarheid

Doekenfilters kunnen bij vele processen worden ingezet, mits toepassing van de juiste filtermaterialen. Bij mestverwerking, bijvoorbeeld, worden ze vooral gebruikt bij de nazuivering van verbrandingsgassen en de behandeling van ventilatiegassen.

Voorwaarde voor het gebruik van een doekenfilter bij mechanisch geventileerde stallen is de aanwezigheid van een centrale luchtafzuiging. Volgens expertinschatting is het realiseren van een centrale luchtafzuiging niet technisch haalbaar in bestaande stallen.

Daarnaast zijn er anno 2005 nog een aantal technische problemen die zich voordoen in de praktijk bij het toepassen van een doekenfilter in de veeteeltsector. Bijkomend onderzoek hieromtrent is aangewezen. Een doekenfilter ter beperking van stofemissies in de veeteeltsector, wordt anno 2005 volgens expertinschatting niet als technisch haalbaar beschouwd.

milieu-impact

Door het behandelen van de afgezogen stallucht door middel van een doekenfilter worden zowel stof (>90% reductie) als stofgebonden ammoniak en geur beperkt. Het afzuigen van de lucht uit de stal en het aanzuigen ervan naar de filter, alsook het reinigen van de filter vereisen energie. Er wordt een afvalstroom, met name verzadigd filtermateriaal, gevormd.

economische haalbaarheid

Enkele algemene kostprijzen:

 • Investeringskosten: 1 000  –- 13 000 EUR afhankelijk van de capaciteit en de uitvoering van de behuizing en 500 - 700 EUR voor filtermateriaal voor 1 000 Nm³/h. Het aandeel van de doekmateriaalkosten in de totale investering kan variëren van 10% tot meer dan 50%.
 • Werkingskosten: hulp & reststoffen: 100 tot 140 EUR per jaar voor 1 000 Nm³/h
  afvoer reststof: 75-250 EUR/ton
  operationele kosten: 0,2 – 1,5 EUR per m³/h

Opmerkingen
De kostprijs van filters voor het reduceren van stofemissies varieert naargelang het soort filter en naargelang de diercategorie waarvoor de techniek wordt toegepast. Enkele voorbeelden van investeringskosten per dierplaats zijn:

 • mediumfilter: 80 €€ bij vleesvarkens, 235 €€ bij zeugen (incl. biggen), 5,8 € € bij leghennen en 3,6 €€ bij braadkippen;
 • absoluutfilter: 100 €€ bij vleesvarkens, 300 €€ bij zeugen (incl. biggen), 7,4 €€ bij leghennen en 4,5 €€ bij braadkippen;

referentie in BREF

/

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterEmissies van nutriëntenStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
Stallucht afzuigen en behandelen met een doekenfilterNee
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • -/?
  Mogelijk negatief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect

1 Volgens expertinschatting niet technisch haalbaar; centrale luchtafzuiging niet technisch haalbaar bij bestaande stallen met mechanische ventilatie; bijkomend onderzoek aangewezen voor het oplossen van de technische problemen die zich anno 2005 voordoen in de praktijk bij het toepassen van een doekenfilter in de veeteeltsector