Beperken van de geurhinder

Beschrijving

De Vluchtige Organische Stof (VOS)-emissies kunnen aanleiding geven tot geurhinder en bijgevolg tot klachten uit de omgeving. De kans op geurhinder wordt grotendeels voorkomen door het reduceren van het verbruik van IPA en reinigingssolventen (voor diffuse VOS-emissies) en door het nabehandelen van de geleide VOS-emissies.

Indien er toch klachten zijn, kan geopteerd worden, als aanvullende maatregel, om een hogere schoorsteen te voorzien. Bedrijven die geen naverbrander hebben (met name degene die niet onder het toepassingsgebied van het VOS-besluit vallen) kunnen een dubbelwandige schouw voorzien, teneinde te voorkomen dat condensatie van de solventen in of net buiten de schouw optreedt.

Toepasbaarheid

Alle drukkerijen die oplosmiddelen gebruiken kunnen deze maatregelen toepassen om eventuele geurhinder in de omgeving te beperken.

Milieuaspecten

Reductie van de geurhinder. De verhoging van de schoorsteen zelf reduceert niet de milieudruk maar laat alleen toe om de stoffen, die verantwoordelijk zijn voor de geurhinder, te verdunnen. Als verhoging van de schoorsteen de enige genomen maatregel is, worden de totale VOS-emissies niet beperkt.

Financiële aspecten

De investeringen voor het verhogen van de schouw zijn op bedrijfsniveau te bepalen. Voor kleine bedrijven kan dit een aanzienlijke investering betekenen. Voor de kosten van de andere maatregelen en technieken.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Beperken van de geurhinderJa
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect