Centrale zuivering van de gebruikte wasvloeistof

Beschrijving

Reinigingsmiddelen voor de drukpersen degraderen na gebruik tot een wasvloeistof: een vervuild mengsel van water, organisch solvent, inktresten en papier- of kartonpluizen. Deze gedegradeerde wasvloeistof wordt opgevangen en afgevoerd. Door de wasvloeistof echter te zuiveren, kunnen de reiniginssolventen opnieuw een kwaliteit bekomen die geschikt is voor hergebruik en kan de afvalstroom verminderd worden.

De vervuilde wasvloeistof wordt opgevangen in een voorbezinktank waar water en solventen door gravitatie van elkaar gescheiden worden. Hier gebeurt ook een ruwe filtering zodat vaste bestanddelen (bv. papierpluizen) worden verwijderd. Vervolgens worden zowel het water als het solvent afzonderlijk gefilterd. Na filtering kan het water voldoende zuiver zijn om als bedrijfsafvalwater geloosd te worden, indien aan de normen wordt voldaan. Van het gefilterde solvent wordt de meest geschikte fractie aangelend met zuiver solvent, waarna het mengsel geschikt is voor hergebruik. De minst geschikte fractie moet nog steeds als vloeibaar afval verwerkt worden.

Toepasbaarheid

Het recycleren van solventen voor hergebruik is toepasbaar in bedrijven waar grote hoeveelheden reinigingsmiddelen voor de drukpersen worden gebruikt. Vanaf een jaarlijks verbruik van reinigingssolventen van ongeveer 25 ton, kan deze techniek interessant zijn. De techniek laat toe om ca. 30% van het reinigingssolvent te recupereren.

Milieuaspecten

Het gebruik van solventen in reinigingsmiddelen en het geproduceerde vloeibare (laagcalorisch) afval wordt aanzienlijk beperkt. De techniek leidt tot een verhoging van de hoeveelheid geloosd bedrijfsafvalwater (gefilterde waterfractie). Er is bovendien een fractie opgebruikte hoogcalorische solventen die afgevoerd moet worden.

Financiële aspecten

Besparingen komen voornamelijk voort uit het verminderde verbruik van solventen in reinigingsmiddelen. Bovendien moet er minder vloeibaar afval worden opgehaald. De investeringskost hangt onder andere af van het aantal en de grootte van de verzamel- en voorbezinkingstanks. De installatie vergt bijkomende kosten voor onderhoud. Enkel in grote bedrijven, met een groot verbruik van solventen in reinigingsmiddelen (vanaf ca. 25 ton/jaar), kan deze techniek economisch interessant zijn. 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Centrale zuivering van de gebruikte wasvloeistofvgtg 1
 • Legende
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Soms geen, soms positief effect
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • -/0
  Soms negatief, soms geen effect
 • -
  Negatief effect

1 BBT indien de solventen kunnen hergebruikt worden na de zuivering, interessant vanaf een verbruik van ca. 25 ton reinigingssolventen per jaar.