Primaire zuivering - Buffertank

Beschrijving

Bufferbekkens kunnen verschillende functies vervullen: regularisatie van debieten, regularisatie van concentraties, tijdelijke opvang van noodlozingen, buffering van water voor hergebruik, (voor)bezinking, optimaliseren van sturingskarakteristieken voor verdere verwerking, … Het inbouwen van mengers of het voorzien van beluchting in de tank zijn courant gebruikte hulpmiddelen.

Toepasbaarheid

In de wasserijsector wordt het bufferbekken vooral gebruikt om de lozingen te kunnen spreiden in de tijd (bv. om ook ’s nachts water te lozen).

Milieuaspecten

Gespreide lozingen van het afvalwater leiden tot een lagere verstoring van het ontvangende oppervlaktewater of tot een continue belasting van de ontvangende RWZI in het geval van rioollozers.

Financiële aspecten

De kostprijs hangt samen met de grootte van de installatie.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Primaire zuivering - Buffertankvgtg 2
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 Enkel voor oppervlaktewaterlozers. Bij bestaande kleinere wasserijen kan plaatsgebrek een probleem zijn om een buffertank te plaatsen.

2 Enkel voor oppervlaktewaterlozers. Bij bestaande kleinere wasserijen kan plaatsgebrek een probleem zijn om een buffertank te plaatsen.