Secundaire zuivering – fysico-chemisch

Beschrijving

Bij fysico-chemische zuivering wordt een coagulant en een flocculant toegevoegd. De eerste stof, de coagulant heeft als doel een mengsel van opgeloste en onopgeloste deeltjes te destabiliseren. De flocculant heeft als doel de deeltjes aan elkaar te laten klitten tot eenvoudig afscheidbare vlokken.

Een eerste stap bestaat uit het intens mengen van het afvalwater met de coagulant en de flocculant. In een tweede stap dienen de gevormde vlokken afgescheiden worden. Afhankelijk van de aard van de gevormde vlokken kunnen deze afgescheiden worden door middel van bezinking of flotatie.

Zie ook de techniekfiche Coagulatie en flocculatie in het waterzuiveringsselectiesysteem (WASS).

Toepasbaarheid

Deze techniek wordt toegepast op zwaar vervuild wasserijwater. Er dient opgemerkt te worden dat de procesvoering speciaal opgeleid personeel vraagt1 . Het aantal fysico-chemische zuiveringen op afvalwater van wasserijen is heel erg beperkt.

Milieuaspecten

Deze techniek geeft een goede verwijdering van zwevende stoffen (> 90%), CZV (40 tot 60%) en zware metalen (> 90%)2. De verwijdering van PAK is eerder beperkt. De techniek heeft als nadeel dat er een slibstroom gegenereerd wordt.

Financiële aspecten

De investeringskost voor een fysico-chemische zuivering wordt door VITO1 geraamd op 25 000 tot 100 000 euro voor installaties met een debiet kleiner dan 50 m³/d. Voor installaties tot 500 m³/d worden de investeringen geraamd op 100 000 euro tot 400 000 euro. De werkingskosten, exclusief afschrijvingen en afvoer van slib bedragen tussen 0,55 en 1 euro per m³.

Het afvoeren van de slibstroom heeft een grote impact op de werkingskosten. Door het plaatsen van een filterpers wordt het volume gereduceerd en kunnen, eenvoudiger hanteerbare filterkoeken afgevoerd worden.

Op basis van een gedetailleerde kostenstudie, blijkt dat een fysico-chemische zuivering economisch haalbaar is voor grote wasserijen (gemiddeld dagdebiet groter dan 100 m³/d). Voor kleine en middelgrote ondernemingen is deze techniek economisch moeilijk haalbaar.


1,2 Schriftelijke communicatie S. Boeren (2009), Christeyns NV.

Globale kostenraming op basis van literatuur, offerten en praktijkervaringen.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Secundaire zuivering - fysico-chemisch - Fysico-chemische zuiveringvgtg 1
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 Enkel wanneer het geloosde afvalwater debiet groter is dan 100 m³/d en de zinkconcentratie groter is dan 25 keer de BMKN, zowel voor oppervlaktewaterlozers als voor rioollozers.