fysico-chemische zuivering: economische haalbaarheid

Om de economische haalbaarheid van de fysico-chemische zuivering in te schatten toetsen we de kosten van de investering af ten opzichte van de omzet, toegevoegde waarde, bedrijfsresultaat en de investeringen in vaste activa. De referentiepercentages weergegeven in onderstaande tabel zijn afgeleid van praktijkgegevens uit vorige studies. 

Tabel 1: referentiepercentages voor het inschatten van de economische haalbaarheid van een techniek (Bron: Vercaemst, 2002)

Tabel 2 geeft de berekening van de verhouding van de jaarlijkse kosten en investeringskosten ten opzichte van de omzet, toegevoegde waarde en investeringen voor de middelgrote en grote wasserijen. De gemiddeldes zijn berekend op basis van 12 middelgrote wasserijen met dagelijkse debieten van 15 tot 56 m3 en 3 grote wasserijen met dagelijkse debieten tussen 65 en 127 m3. Een vierde grote wasserij is uit de selectie gelaten om dat deze bestaat uit meerdere kleine wasserijen die in principe elk een afzonderlijke zuivering zouden moeten plaatsen. De jaarlijkse kosten zijn berekend a.d.h.v. de dagelijkse debieten (250 dagen per jaar) van de individuele bedrijven voor de variabele kosten en een aanname van een levensduur van 10 jaar en een discontovoet van 4% voor de investeringskosten.

Tabel 2: jaarlijkse kosten en investeringskosten voor fysico-chemische zuivering t.o.v. omzet, toegevoegde waarde en investeringen voor de middelgrote en grote wasserijen

Gemiddelde van de omzet van 7 ondernemingen, de andere 5 ondernemingen rapporteerden in 2007 geen omzetcijfer.

Uit Tabel 2 kunnen we afleiden dat de minimumkosten voor de investering gemiddeld gezien haalbaar zijn voor de grote wasserijen. In het maximumscenario zijn de jaarlijkse kosten relatief hoog ten opzichte van het bedrijfsresultaat en is het investeringsbedrag aanzienlijk ten opzichte van de investeringen in de voorbije 4 jaar. Gemiddeld gezien is de investering echter economisch haalbaar.

Bij de middelgrote ondernemingen is het minimumscenario eveneens haalbaar ondanks de relatief hoge verhouding van het investeringsbedrag ten opzichte van andere investeringen in vaste activa de voorbije 4 jaar. In het maximumscenario is de jaarlijkse kost relatief hoog ten opzichte van het bedrijfsresultaat en is het investeringsbedrag aanzienlijk ten opzichte van de investeringen in de voorbije 4 jaar. Voor de middelgrote bedrijven is de conclusie van financiële haalbaarheid in eerste instantie minder duidelijk af te lijnen. Er werd echter nog geen rekening gehouden met de kostprijs voor het afvoeren en of verwerken van het slib dat ontstaat. Dit laatste zal een bijkomende negatieve impact hebben op de middelgrote bedrijven. Rekening houdend met de grote concurrentiedruk besluiten we dat deze techniek moeilijk haalbaar is voor de middelgrote wasserijen.