Tertiaire zuivering - Granulair actief kool

Beschrijving

Organische verbindingen adsorberen niet selectief aan actief kool, de techniek wordt daarom ingezet als een tertiaire zuiveringstechniek voor water dat belast is met lage concentraties persistente verbindingen. De actieve kool dient op regelmatige tijdstippen vervangen te worden. 

Zie ook de techniekfiche Adsorptietechnieken in het waterzuiveringsselectiesysteem (WASS).

Toepasbaarheid

Uit labotesten (Sostar et al., 2005) is gebleken dat met behulp van granulair actief kool restgehaltes van CZV verwijderd worden. Met een maximum inlaatconcentratie van 200 mg/l CZV, 30 mg/l BZV en 0,5 mg/l AOX worden volgende effluentconcentraties bereikt: CZV < 50 mg/l; BZV < 15 mg/l en AOX < 0,1 mg/l.

Milieuaspecten

Deze techniek heeft een gunstige invloed op persistente CZV en verwijdert ook de aanwezige AOX en PAK’s. Het nadeel is dat het beladen actief kool regelmatig dient geregeneerd te worden.

Financiële aspecten

De totale kostprijs (investering over 10 jaar en operationele kost) wordt geraamd op 0,51 euro/m³ (Sostar et al., 2005).

 

Referenties

Sostar-Turk S., Petrinic I. & Simonic M. (2005). Laundry wastewater treatment using coagulation and membrane filtration. Resources conservation & recycling, 44, 185-196.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Tertiaire zuivering - Granulair actiefkoolNee 2
 • Legende
 • ++
  Zeer positief effect
 • +
  Positief effect
 • 0/+
  Mogelijk positief effect
 • +/-
  Enerzijds negatief, anderzijds positief effect
 • 0/-
  Mogelijk negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • --
  Zeer negatief effect

1 Getest op laboschaal op afvalwater van de wasserijsector.

2 Zie bijlage 5 nota end-of-pipe technieken over de motivering bij de BBT