Roll-over: re-use

Beschrijving

Procesbeschrijving

Het principeschema van waterre-use in carwashinstallaties van het type roll-over wordt weergegeven in Figuur 'Principeschema van waterre-use in de roll-over carwash'. In dit schema wordt abstractie gemaakt van allerlei varianten en specifieke uitvoeringswijzen die zich in de praktijk voordoen.

Figuur: Principeschema van waterre-use in de roll-over carwash

 

Zoals in een self-carwash gebeuren ook in een roll-over alle reinigingsstappen op één plaats, en wordt al het afvalwater op één punt verzameld.  

In tegenstelling tot een self-carwash, gaat het bij een roll-over echter om een automatisch wasproces, waarbij verschillende toestellen gebruikt worden voor de verschillende reinigingsstappen. Daarom is er hier wél een mogelijkheid tot waterre-use, met name voor de velgen- en onderbodemreiniging. Aangezien hiervoor de kwaliteitsvereisten laag zijn, kan een voorbehandeling van het afvalwater volstaan (Flies, 2002 ).

Varianten

Voor een overzicht van mogelijk toe te passen voorbehandelingstechnieken wordt verwezen naar paragraaf Voorbehandelingstechnieken. De technieken die kunnen worden ingezet om mogelijke problemen met geur en bacteriegroei tegen in het watercircuit tegen te gaan, worden besproken in paragrafen Geurbestrijding bij waterhergebruik en Desinfectie bij waterhergebruik .

Stand van de techniek en referenties

Er zijn heel wat carwashes van het type roll-over die een put, die na de olie-waterscheider geschakeld is, gebruiken als buffer voor water dat voor de onderwassing gebruikt wordt (Nering Bögel, 2002).

Voor- en nadelen

De voor- en nadelen zijn dezelfde als die opgesomd bij het algemeen principeschema (zie Waterhergebruik).

Verder geldt als nadeel:

Wanneer het afvalwater slechts een voorbehandeling ondergaat, verhoogt de kans op de ontwikkeling van schadelijke bacteriën (Nering Bögel, 2002).

Werkingsgraad

Hangt af van de gebruikte variant en de specifieke situatie.

Over het algemeen zijn recyclagepercentages laag (10-15%), omdat slechts een kleine fractie recyclagewater kan hergebruikt worden.

Hulpstoffen

Meestal zeer beperkt omdat er enkel een voorbehandeling wordt gedaan.

Automatiseringsgraad

Meestal worden geen machines gebruikt in de voorbehandeling, en dus is automatisering niet van toepassing.

Leveranciers

Voor dit punt wordt verwezen naar Waterhergebruik.

Toepasbaarheid

 • De carwashinstallatie moet zodanig ontworpen zijn dat de processtappen waarin re-used water wordt gebruikt, apart kunnen gevoed worden.
 • De ontwikkeling van schadelijke bacteriën dient tegengegaan te worden d.m.v.een afdoende desinfectie-installatie.

Voordeel voor het milieu/veiligheidsniveau

Milieu- aspecten

T.g.v. de voorbehandeling komt een afvalstof vrij, met name slib. Dit slib bestaat hoofdzakelijk uit zand en organische bestanddelen (tenzij deze op één of andere manier verwijderd werden). Dit slib kan afgevoerd worden als niet-gevaarlijk bedrijfsafval. Het is raadzaam dit slib voorafgaandelijk te ontwateren, wil men vermijden dat men een belangrijk aandeel water in de slibmassa afvoert (en betaalt).

Energieverbruik

Laag: bij de voorbehandeling (bezinking respectievelijk opdrijving) komen geen mechanische bewerkingen te pas.

Veiligheidsaspecten

Voorbehandelingsinstallaties bestaan veelal uit ondergrondse putten. De veiligheidsvoorschriften inzake betreding van putten (o.a. voldoende verluchting i.v.m. mogelijke aanwezigheid van methaangas) dienen nageleefd te worden.

Financiële aspecten

Afhankelijk van de gebruikte variant en van de grootte van de installatie.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
"Re-use" van waswater in roll-over met bruto waterverbruik < 5000 m³/j 1 2Ja
"Re-use" van waswater in roll-over met bruto waterverbruik > 5000 m³/j 5 6Nee 9
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 “Re-use” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

2 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

3 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

4 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

5 “Re-use” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

6 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

7 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

8 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

9 Geen BBT omdat een hogere waterbesparing kan gerealiseerd worden met “re-cycling” (in wasstraten kan re-use in combinatie met re-cycling wel BBT zijn, het gaat hier dan om “re-cycling” systemen met aparte opvang van het voorwaswater)