Wasstraat: re-use

Beschrijving

Procesbeschrijving

Het principeschema van waterre-use in wasstraten wordt weergegeven in Figuur 'Principeschema van waterre-use in wasstraten'. In dit schema wordt abstractie gemaakt van allerlei varianten en specifieke uitvoeringswijzen die zich in de praktijk voordoen.

Figuur : Principeschema van waterre-use in wasstraten

In een wasstraat zijn de verschillende reinigingsstappen fysisch van elkaar gescheiden. De mogelijkheid bestaat dus om de verschillende fracties afvalwater gescheiden op te vangen. Deze fysische scheiding maakt het bovendien eenvoudiger (dan bij de roll-over) om verschillende types water te gebruiken in elk van de wasstappen. De mogelijkheden tot re-use zijn overigens dezelfde als bij de roll-over, met name de velgen- en onderbodemreiniging.

Varianten

Voor een overzicht van mogelijk toe te passen voorbehandelingstechnieken wordt verwezen naar paragraaf ‎Voorbehandelingstechnieken. De technieken die kunnen worden ingezet om mogelijke problemen met geur en bacteriegroei tegen in het watercircuit tegen te gaan, worden besproken in paragrafen Geurbestrijding bij waterhergebruik en Desinfectie bij waterhergebruik.

Stand van de techniek en referenties

Re-use van voorwaswater wordt in de praktijk reeds vrij frequent toegepast.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Carwash Stubbe te Mol (zie bijlage 4 van de BBT-studie).
 • Carwash De Rotonde te Avelgem (zie bijlage 4 van de BBT-studie)
 • Clean Car te Dendermonde (deze installatie is al sinds 1998 uitgebreid met een regeneratie-eenheid, zie bijlage 4 van de BBT-studie)

Voor- en nadelen

De voor- en nadelen zijn dezelfde als die opgesomd bij het algemeen principeschema (zie Waterhergebruik)

Werkingsgraad

Hangt af van de gebruikte variant en de specifieke situatie.

De recyclagepercentages kunnen zeer hoog oplopen, wanneer de voorwas in een volledig gesloten circuit gebeurt.

Hulpstoffen

Meestal zeer beperkt omdat er enkel een voorbehandeling wordt gedaan. Eventueel worden coagulanten en flocculanten gedoseerd ter bevordering van het neerslaan van bezinkbare componenten.

Automatiseringsgraad

Meestal worden geen machines gebruikt in de voorbehandeling, en dus is automatisering niet van toepassing.

Leveranciers

Voor dit punt wordt verwezen naar Waterhergebruik.

Toepasbaarheid

/

Voordeel voor het milieu/veiligheidsniveau

Milieu- aspecten

T.g.v. de voorbehandeling komt een afvalstof vrij, nl. slib. Dit slib bestaat hoofdzakelijk uit zand en organische bestanddelen (tenzij deze op één of andere manier verwijderd werden). Dit slib kan afgevoerd worden als niet-gevaarlijk bedrijfsafval. Het is raadzaam dit slib voorafgaandelijk te ontwateren, wil men vermijden dat men een belangrijk aandeel water in de slibmassa afvoert (en betaalt).

Energieverbruik

Laag: bij de voorbehandeling (bezinking respectievelijk opdrijving) komen geen mechanische bewerkingen te pas.

Veiligheidsaspecten

Voorbehandelingsinstallaties bestaan veelal uit ondergrondse putten. De veiligheidsvoorschriften inzake betreding van putten (o.a. voldoende verluchting i.v.m. mogelijke aanwezigheid van methaangas) dienen nageleefd te worden.

Financiële aspecten

Afhankelijk van de gebruikte variant en van de grootte van de installatie.

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
"Re-use" van waswater in wasstraat met bruto waterverbruik < 5000 m³/j 1 2Ja
"Re-use" van waswater in wasstraat met bruto waterverbruik > 5000 m³/j 5 6Nee 9
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 “Re-use” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

2 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

3 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

4 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

5 “Re-use” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

6 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

7 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

8 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

9 Geen BBT omdat een hogere waterbesparing kan gerealiseerd worden met “re-cycling” (in wasstraten kan re-use in combinatie met re-cycling wel BBT zijn, het gaat hier dan om “re-cycling” systemen met aparte opvang van het voorwaswater)