Waterhergebruik

Gebruikt waswater (recuperatiewater) is in principe bruikbaar bij het wassen. Het dient dan wel passend behandeld te worden, zodat minimaal aan volgende voorwaarden is voldaan (Peys, 2001):

 • Verwijdering zand (beschadiging en verstopping van de wasinstallatie);
 • Zwevende stof < 5mg/l (afzetting en verstopping van de installatie);
 • Beperking concentratie anionen (Cl-, SO42-) (corrosie);
 • Beperking hardheid (Ca2+, Mg2+) < 2,5 °F (neerslag op motorvoertuigen);
 • Beperking kationconcentratie (Fe3+, Al3+) (gekleurde neerslag);
 • Beperking CZV/BZV (bacteriële groei en geurontwikkeling);
 • Voldoende klaarheid (perceptie van de klant).

Het afvalwater uit de carwashinstallatie wordt opgevangen in een bufferbekken en/of pompput. Vervolgens wordt het naar de zuiveringsinstallatie geleid, die bestaat uit een zgn. voorbehandeling, eventueel gevolgd door een zgn. regeneratie-eenheid. Daarna komt het gezuiverde water terecht in een ander bufferbekken en/of pompput, van waaruit het opnieuw naar de carwashinstallatie wordt gepompt. Op deze manier wordt gekomen tot een besparing op het gebruik van vers water (grondwater, leidingwater of regenwater). Het overtollige water verlaat de kringloop en wordt geloosd in de riool, of, na één of andere vorm van zgn. nazuivering, in oppervlaktewater.

Een overzicht van mogelijk toe te passen voorbehandelings-, regeneratie- en aanvullende filtratietechnieken wordt gegeven in paragrafen ‎Voorbehandelingstechnieken, Regeneratietechnieken, Aanvullende filtratietechnieken. De technieken die kunnen worden ingezet om mogelijke problemen met geur en bacteriegroei in het watercircuit tegen te gaan, worden besproken in paragrafen ‎Geurbestrijding bij waterhergebruik, ‎Desinfectie bij waterhergebruik

In verband met waterhergebruik binnen de carwash kan men in principe een onderscheid maken tussen “re-use” van afvalwater dat een beperkte “voorbehandeling” heeft ondergaan, en “re-cycling” van waswater dat aan een uitgebreide “regeneratie” is onderworpen. Beide vormen van waterhergebruik worden verder in deze paragraaf toegelicht.

Beschrijving

Procesbeschrijving in schematische weergave

Een algemeen principeschema van waterhergebruik in de carwash wordt weergegeven in onderstaande figuur 'Algemeen principeschema van waterhergebruik in de carwash'. In dit schema wordt abstractie gemaakt van allerlei varianten en specifieke uitvoeringswijzen die zich in de praktijk voordoen.

Figuur: Algemeen principeschema van waterhergebruik in de carwash

Het afvalwater uit de carwashinstallatie wordt opgevangen in een bufferbekken en/of pompput. Vervolgens wordt het naar de zuiveringsinstallatie geleid, die bestaat uit een zgn. voorbehandeling, eventueel gevolgd door een zgn. regeneratie-eenheid. Daarna komt het gezuiverde water terecht in een ander bufferbekken en/of pompput, van waaruit het opnieuw naar de carwashinstallatie wordt gepompt. Het overtollige water verlaat de kringloop en wordt geloosd in de riool, of, na één of andere vorm van zgn. nazuivering, in oppervlaktewater.

Varianten

Het “nieuwe” water dat in de installatie wordt ingevoerd, kan afkomstig zijn van 3 bronnen:

 • leidingwater
 • regenwater
 • grondwater

Met betrekking tot de carwashinstallatie, kan men een onderscheid maken tussen 3 varianten:

Wat het type wasstraat betreft, kan men verder onderscheid maken tussen 3 varianten van afvalwaterinzameling:

 • Opvang van alle afvalwater in 1 fractie
 • Opvang van het afvalwater in 2 fracties, waarbij dan nog 2 mogelijkheden bestaan:
  • voorbehandelingswater apart, en hoofdwas- en naspoelwater tesamen
  • voorbehandelings- en hoofdwaswater tesamen, en naspoelwater apart
 • Opvang van het afvalwater in 3 fracties

Aangaande het hergebruik van het afvalwater, bestaan er twee mogelijkheden:

 • re-use”: dit is het hergebruik van het proceswater in een laagwaardige toepassing, na een beperkte voorbehandeling b.v. het hergebruik van voorspoelwater na een afscheiding van zand en andere zwevende delen.
 • re-cycling”: dit is het hergebruik van het proceswater na een voorbehandeling en een regeneratiestap in een hoogwaardige toepassing b.v. hergebruik van waswater in de hoofdwas na een zuiveringstrein waarin een groot percentage van de bezinkbare, de opdrijfbare en de opgeloste bestanddelen werden verwijderd.

Voor een overzicht van mogelijk toe te passen voorbehandelings- en regeneratietechnieken wordt verwezen naar paragrafen VoorbehandelingstechniekenRegeneratietechnieken. De technieken die kunnen worden ingezet om mogelijke problemen met geur en bacteriegroei tegen in het watercircuit tegen te gaan, worden besproken in paragrafen ‎Geurbestrijding bij waterhergebruik, ‎Desinfectie bij waterhergebruik

Stand van de techniek en referenties

Gezien de verwachte stijging van de kosten voor de aankoop van leidingwater, gezien de beperkingen die momenteel reeds worden opgelegd op het gebruik van grondwater, en gezien de toenemende heffingen voor de lozing van het gebruikte water, is te verwachten dat een toenemend aantal carwashes uitgerust zullen worden met een zuiverings- en recyclage-installatie.

Momenteel beschikken naar schatting tien carwashes in Vlaanderen over dergelijke installatie.

Voor- en nadelen

Voordelen

 • Hergebruik van afvalwater zorgt voor besparingen op de aankoop van leidingwater en op de heffing voor de lozing van afvalwater.
 • Sommige recyclageinstallaties zorgen ook voor een lager netto verbruik aan reinigingsmiddelen, omdat deze gedeeltelijk mee gerecycleerd worden (Nering Bögel, 2002).
 • Hergebruik van afvalwater is technisch reeds mogelijk met vrij eenvoudige technieken voor waterbehandeling (b.v. filtratie). De kwaliteit van het gerecycleerde water is echter in verhouding tot de performantie van de recyclageinstallatie.
 • Door het hergebruik van water kan de carwashuitbater zich onafhankelijk(er) opstellen t.o.v. de leidingwatermaatschappij en de waterzuiveringsmaatschappij.
 • Door het hergebruik van afvalwater vermindert men in aanzienlijke mate de vervuiling (o.a. door schuimvormende detergenten) van het ontvangende oppervlaktewater.
 • De aanwezigheid van een functionele recyclage-installatie laat toe om -bruto- meer water te gebruiken tijdens het wasproces (waardoor een hogere waskwaliteit kan bereikt worden) zonder dat er netto meer water verbruikt (en dus geloosd) wordt.

Nadelen

 • Het hergebruik van (onoordeelkundig) gerecycleerd water kan leiden tot schade aan de carwashinstallaties en/of de gewassen voertuigen, b.v. krassen op de lak t.g.v. onvoldoende verwijdering van zwevende stof, verstopping van sproeikoppen, afzetting van kalk-zeepneerslagen op warmtewisselaars, ...
 • Mogelijks leidt het ook tot licht verhoogde onderhoudskosten, omdat pomponderdelen, dichtingen,... sneller slijten dan bij gebruik van leidingwater (Smet et al., 2002).
 • Waterhergebruik kan leiden tot geurproblemen, voornamelijk wanneer in bepaalde onderdelen van de waterkringloop anaërobe omstandigheden ontstaan.
 • In recyclage-installaties zal bijna steeds bacteriegroei optreden. Dit doet zich voor in de ganse installatie, d.w.z. ook in leidingen en sproeikoppen, wat kan leiden tot verstoppingen. Het risico bestaat dat er ook ziekteverwekkende bacteriën tot ontwikkeling komen. Bij een goed werkende installatie is deze kans echter zeer gering (Nering Bögel, 2002).
 • Aangezien het recyclagewater niet 100% gezuiverd is, kan het gebruik ervan leiden tot (versnelde) vervuiling van de carwashinstallatie.  (Smet et al., 2002).

Werkingsgraad

Hangt af van de gebruikte variant en de specifieke situatie. Voorbehandelingsinstallaties zullen voornamelijk inspelen op verwijdering van zwevende stof en oliën en vetten. Regeneratie-installaties verwijderen vooral CZV, BZV, detergenten en metalen. Over het algemeen zijn recyclagepercentages van 85% tot 95% haalbaar.

Hulpstoffen

Afhankelijk van de gebruikte variant van voorbehandeling en regeneratie.

Automatiseringsgraad

Afhankelijk van de gebruikte variant van voorbehandeling en regeneratie.

Leveranciers

Belangrijke spelers op de markt van de waterzuiverings- en hergebruiksinstallaties voor de carwashsector zijn (niet exhaustief; in alfabetische volgorde):

 • Abwt. Kersting, Dülmen, Duitsland: voorbehandelings- en regeneratie-installaties
 • Christ (DCM), Kontich (Waarloos): regeneratieinstallaties
 • Collinet, Vilvoorde: voorbehandelingsinstallaties
 • CTP, Wilrijk: regeneratieinstallaties
 • DiBO Benelux, Arendonk: regeneratieinstallaties
 • Nering Bögel, Bocholt: voorbehandelings en regeneratieinstallaties
 • Passavant, Brussel: voorbehandelingsinstallaties
 • Rowafil Dynamic, Overloon, Nederland: regeneratieinstallaties
 • Wash-Tec, Brussel: regeneratieinstallaties

Toepasbaarheid

Hergebruik van water kan in principe voor elk type van carwash (zie technieken bij Waterhergebruik). Het wordt echter het meest toegepast in wasstraten. Vanwege het hoge waterverbruik heeft de investering in dit type installatie de meest aanvaardbare terugverdientijd (zie bijlage 5 van de BBT-studie).

Voordeel voor milieu/veiligheidsniveau

Milieu- aspecten

Afhankelijk van de gebruikte variant van voorbehandeling en regeneratie.

Energieverbruik

Afhankelijk van de gebruikte variant en van de grootte van de installatie.

Veiligheidsaspecten

Afhankelijk van de gebruikte variant van voorbehandeling en regeneratie.

Financiële aspecten

Afhankelijk van de gebruikte variant en van de grootte van de installatie.

 

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 “Re-use” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

2 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

3 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

4 “Re-use” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

5 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

6 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

7 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

8 “Re-use” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

9 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

10 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

11 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

12 Geen BBT omdat een hogere waterbesparing kan gerealiseerd worden met “re-cycling” (in wasstraten kan re-use in combinatie met re-cycling wel BBT zijn, het gaat hier dan om “re-cycling” systemen met aparte opvang van het voorwaswater)

13 “Re-use” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

14 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

15 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

16 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

17 “Re-use” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

18 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

19 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

20 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

21 Geen BBT omdat een hogere waterbesparing kan gerealiseerd worden met “re-cycling” (in wasstraten kan re-use in combinatie met re-cycling wel BBT zijn, het gaat hier dan om “re-cycling” systemen met aparte opvang van het voorwaswater)

22 “Re-cycling” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” + één of meerdere van de als BBT geselecteerde “regeneratietechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

23 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

24 afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek.

25 afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

26 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

27 tenzij de uitbating van de self-carwash gecombineerd wordt met die van een automatische carwashinstallatie met waterhergebruik, zodat gebruik kan gemaakt worden van dezelfde waterregeneratie-installatie.

28 Tenzij de uitbating van de self-carwash gecombineerd wordt met die van een automatische carwashinstallatie met waterhergebruik, zodat gebruik kan gemaakt worden van dezelfde waterregeneratie-installatie.

29 “Re-cycling” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” + één of meerdere van de als BBT geselecteerde “regeneratietechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

30 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

31 afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

32 afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

33 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

34 Tenzij de uitbating van de self-carwash gecombineerd wordt met die van een automatische carwashinstallatie met waterhergebruik, zodat gebruik kan gemaakt worden van dezelfde waterregeneratie-installatie.

35 “Re-cycling” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” + één of meerdere van de als BBT geselecteerde “regeneratietechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

36 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

37 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

38 afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

39 afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

40 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

41 zie bijlage 5 voor berekening en bespreking van de kostprijzen en kosteneffectiviteit

42 “Re-cycling” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” + één of meerdere van de als BBT geselecteerde “regeneratietechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

43 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

44 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

45 Afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

46 Afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

47 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

48 Zie bijlage 5 voor berekening en bespreking van de kostprijzen en kosteneffectiviteit

49 “Re-cycling” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” + één of meerdere van de als BBT geselecteerde “regeneratietechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

50 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

51 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

52 Afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

53 Afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

54 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

55 zie bijlage 5 voor berekening en bespreking van de kostprijzen en kosteneffectiviteit

56 “Re-cycling” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” + één of meerdere van de als BBT geselecteerde “regeneratietechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

57 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

58 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

59 Afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek.

60 Afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek.

61 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

62 zie bijlage 5 voor berekening en bespreking van de kostprijzen en kosteneffectiviteit.