Self-carwash: re-cycling

Beschrijving

Procesbeschrijving 

Het principeschema van waterre-cycling in de self-carwash wordt geschetst in Figuur 'Principeschema van waterre-cycling in de self-carwash'. In dit schema wordt abstractie gemaakt van allerlei varianten en specifieke uitvoeringswijzen die zich in de praktijk voordoen.

Figuur: Principeschema van waterre-cycling in de self-carwash

Een groot deel van de reiniging in de self-carwash gebeurt met warm water. De mogelijkheden tot waterre-cycling beperken zich hierdoor tot (Flies, 2002; Verboven, 2002; Smet, 2002):

 • inzepen met lans: ja, indien men niet vereist dat het schuim een gelijkmatig en wit uitzicht heeft
 • inzepen met borstel: ja
 • hogedrukreiniging (warm water): in principe ja, maar kan problemen opleveren met afzetting van kalk-zeepresten op de platen van de warmtewisselaar en/of aantasting van koper in boilers bij de opwarming van het reinigingswater
 • spoelen: neen, omwille van de kwaliteitsvereisten, o.a. wat betreft zwevende stof
 • wax: neen, omwille van de kwaliteitsvereisten
 • glansspoelen: neen, omwille van de kwaliteitsvereisten voor het influent van de omgekeerde osmose-installatie

Varianten

Voor een overzicht van mogelijk toe te passen voorbehandelings- en regeneratietechnieken wordt verwezen naar paragrafen ‎Voorbehandelingstechnieken en Regeneratietechnieken. De technieken die kunnen worden ingezet om mogelijke problemen met geur en bacteriegroei tegen in het watercircuit tegen te gaan, worden besproken in paragrafen Geurbestrijding bij waterhergebruik en Desinfectie bij waterhergebruik

Stand van de techniek en referenties

In de self-carwash wordt de recyclage van afvalwater momenteel weinig toegepast. Marktleider DIBO heeft in België op dit ogenblik b.v. geen enkele recyclage-installatie op self-carwashinstallaties (Verboven, 2002).

Carwash De Rotonde overweegt wel om, naast zijn bestaande wasstraat (zie bijlage 4 van de BBT-studie), een self-carwash te bouwen, waarin tot 40% van het water zou hergebruikt worden. Dit is mogelijk doordat ook recyclagewater gebruikt wordt voor de naspoelfase, en voor het water dat continu door de lansen stroomt om bevriezing tegen te gaan.  De omschakeling van de ene naar de andere waterbron gebeurt d.m.v. driewegventielen (Busschaerts, 2002).

Voor-en nadelen

Voordelen

 • Op een totaal waterverbruik van 80 l per wasbeurt wordt een waterbesparing gerealiseerd van 5 à 10 l, wanneer men enkel inzeept met recyclagewater, en van 65 l wanneer men ook de warme hogedrukreiniging doet met recyclagewater.

Nadelen

 • Het gebruik van gerecycleerd water kan zorgen voor een ongelijkmatige, grijs-grauwe schuimstroom. Dit is geen probleem naar de effectiviteit van het inweekproces toe, maar het geeft een ongunstig visueel effect, wat eventueel klanten kan afschrikken (Flies, 2002).
 • Het opwarmen van gerecycleerd water kan problemen opleveren met afzetting van kalk-zeepresten op de platen van de warmtewisselaar (Flies, 2002; Nering Bögel, 2002), en met aantasting van de inwendige (koperen) delen van de boilers (Smet, 2002).

Werkingsgraad

Hangt af van de gebruikte variant en de specifieke situatie.

Wanneer recyclagewater kan gebruikt worden voor de warme hogedrukreiniging, kunnen de recyclagepercentages oplopen tot 80% (Verboven, 2002). Zoniet zijn de recyclage-percentages laag (10-15%).

Hulpstoffen

Afhankelijk van de gebruikte variant van voorbehandeling en regeneratie.

Automatiseringsgraad

Afhankelijk van de gebruikte variant van voorbehandeling en regeneratie.

Leveranciers

Voor dit punt wordt verwezen naar Waterhergebruik.

Toepasbaarheid

Geen bijzondere randvoorwaarden.

Voordeel voor het milieu/veiligheidsniveau

Milieu- aspecten

Afhankelijk van de gebruikte variant van voorbehandeling en regeneratie.

Energieverbruik

Afhankelijk van de gebruikte variant en van de grootte van de installatie.

Veiligheidsaspecten

Afhankelijk van de gebruikte variant van voorbehandeling en regeneratie.

Financiële aspecten

Afhankelijk van de gebruikte variant en van de grootte van de installatie.

 

 

 

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
"Re-cycling" van waswater in self-carwash (uitsluitend voor inzepen) 1Nee 7
"Re-cycling" van waswater in self-carwash (ook voor hogedrukreiniging) 8Nee
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 “Re-cycling” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” + één of meerdere van de als BBT geselecteerde “regeneratietechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

2 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

3 afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek.

4 afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

5 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

6 tenzij de uitbating van de self-carwash gecombineerd wordt met die van een automatische carwashinstallatie met waterhergebruik, zodat gebruik kan gemaakt worden van dezelfde waterregeneratie-installatie.

7 Tenzij de uitbating van de self-carwash gecombineerd wordt met die van een automatische carwashinstallatie met waterhergebruik, zodat gebruik kan gemaakt worden van dezelfde waterregeneratie-installatie.

8 “Re-cycling” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” + één of meerdere van de als BBT geselecteerde “regeneratietechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

9 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

10 afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

11 afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

12 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

13 Tenzij de uitbating van de self-carwash gecombineerd wordt met die van een automatische carwashinstallatie met waterhergebruik, zodat gebruik kan gemaakt worden van dezelfde waterregeneratie-installatie.