Roll-over: re-cycling

Beschrijving

Procesbeschrijving

Het principeschema van waterre-cycling in carwashinstallaties van het type roll-over wordt weergegeven in Figuur 'Principeschema van waterre-cycling in de roll-over carwash'. In dit schema wordt abstractie gemaakt van allerlei varianten en specifieke uitvoeringswijzen die zich in de praktijk voordoen.

Figuur: Principeschema van waterre-cycling in de roll-over carwash

Het schema is gelijkaardig aan dat van de re-use bij roll-over (zie Roll-over: re-use). Wanneer een doorgedreven zuivering van het afvalwater wordt toegepast, dan zijn er meer mogelijkheden voor hergebruik. Ook t.o.v. de re-cycling in de self-carwash (Self-carwash: re-cycling) zijn er meer mogelijkheden, aangezien er met koud water gewassen wordt:

 • inzepen: ja (het visueel aspect speelt hier minder)
 • koude machinale hoofdwas: ja
 • spoelen: neen, omwille van de kwaliteitsvereisten (o.a. wat betreft zwevende stof)
 • wax: neen, omwille van de kwaliteitsvereisten

Indien hogedrukreiniging (met koud water) wordt toegepast, dan is het gebruik van recyclagewater ook mogelijk, mits de pompen aangepast zijn aan het voorkomen van zwevende stof in het water: zie punt “Toepasbaarheid”.

Varianten

Voor een overzicht van mogelijk toe te passen voorbehandelings- en regeneratietechnieken wordt verwezen naar paragrafen ‎Voorbehandelingstechnieken en Regeneratietechnieken. De technieken die kunnen worden ingezet om mogelijke problemen met geur en bacteriegroei tegen in het watercircuit tegen te gaan, worden besproken in paragrafen Geurbestrijding bij waterhergebruik en Desinfectie bij waterhergebruik.

Stand van de techniek en referenties

Een voorbeeld van een roll-over met recycling is te vinden bij de truck- & autocarwash van Transport Ginis in Rotselaar (zie bijlage 4 van BBT-studie).

Aangenomen kan worden dat het aantal installaties bij grote transportbedrijven in de nabije toekomst zal toenemen.

Bij roll-overs met een lage bezettingsgraad (b.v. in garages of tankstations waar carwash als nevenactiviteit wordt uitgeoefend) is de kans klein dat het aantal recyclageinstallaties spontaan (sterk) zal toenemen. Immers de kostprijs voor een recyclageinstallatie bedraagt ongeveer evenveel als die van de roll-over zelf: zowat 40.000 euro. Een recyclageinstallatie is pas economisch haalbaar vanaf een aantal verwerkte voertuigen van 18.000 per jaar (Smet, 2002).

Voor- en nadelen

Behalve de voor- en nadelen die bij het algemeen principeschema (zie Waterhergebruik) werden genoemd, kunnen nog volgende zaken vermeld worden:

Voordelen

 • Door het feit dat alle afvalwater op één punt verzameld wordt, en het gerecycleerde water op één punt weer in de wasinstallatie wordt ingebracht, is dit hergebruikscenario eenvoudig op het vlak van leidingwerk, pompen en kleppen.

Nadelen

 • De zwevende stoffen en de oliën die vrijkomen uit de voorspoeling worden gemengd met de detergenten uit de hoofdwas en de waxen uit de naspoeling, waardoor ze een stabiele emulsie gaan vormen. Dit bemoeilijkt een puur mechanische verwijdering (Peys en Gysen, 2000). In een biologisch regeneratiesysteem levert dit echter geen probleem (Kersting, 2002).
 • Doordat recyclagewater hogere gehaltes aan zwevende stof bevat dan nieuw water, kan dit een licht verhoogde onderhoudskost (vervanging van pompdichtingen enz.) tot gevolg hebben.

Werkingsgraad

Hangt af van de gebruikte variant en de specifieke situatie.

Over het algemeen zijn recyclagepercentages hoog (grootte-orde 85%) omdat het recyclagewater ook kan hergebruikt worden voor de hoofdwas met borstels en zeep.

Hulpstoffen

Afhankelijk van de gebruikte variant van voorbehandeling en regeneratie.

Automatiseringsgraad

Afhankelijk van de gebruikte variant van voorbehandeling en regeneratie.

Leveranciers

Voor dit punt wordt verwezen naar Waterhergebruik.

Toepasbaarheid

 • De carwashinstallatie moet zodanig ontworpen zijn dat de processtappen waarin re-cycled water wordt gebruikt, apart kunnen gevoed worden.
 • De pompen moeten bestand zijn tegen de aanwezigheid van zwevende stof in het recyclagewater:
  • centrifugaalpompen (werkdruk tot 7 bar) verdragen een maximum deeltjesgrootte van 200µm
  • plunjerpompen: verdragen een maximum deeltjesgrootte van 25µm (Verboven, 2002).

Voordeel voor het milieu/veiligheidsniveau

Milieu- aspecten

Afhankelijk van de gebruikte variant van voorbehandeling en regeneratie.

Energieverbruik

Afhankelijk van de gebruikte variant en van de grootte van de installatie.

Veiligheidsaspecten

Afhankelijk van de gebruikte variant van voorbehandeling en regeneratie.

Financiële aspecten

Afhankelijk van de gebruikte variant en van de grootte van de installatie.

 

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
"Re-cycling" van waswater in roll-over met bruto waterverbruik < 5000 m³/j 1 2Nee
"Re-cycling" van waswater in roll-over met bruto waterverbruik > 5000 m³/j 8 9Ja
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 “Re-cycling” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” + één of meerdere van de als BBT geselecteerde “regeneratietechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

2 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

3 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

4 afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

5 afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

6 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

7 zie bijlage 5 voor berekening en bespreking van de kostprijzen en kosteneffectiviteit

8 “Re-cycling” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” + één of meerdere van de als BBT geselecteerde “regeneratietechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

9 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

10 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

11 Afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

12 Afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

13 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

14 Zie bijlage 5 voor berekening en bespreking van de kostprijzen en kosteneffectiviteit