Wasstraat: re-cycling: één, twee en drie fracties

Beschrijving

Procesbeschrijving

In een wasstraat zijn de verschillende reinigingsstappen fysisch van elkaar gescheiden. De mogelijkheid bestaat dus om de verschillende fracties afvalwater gescheiden op te vangen. De fysische scheiding maakt het bovendien eenvoudiger (dan bij de roll-over) om verschillende types water te gebruiken in elk van de wasstappen. Principeschema’s voor water re-cycling in wasstraten worden weergegeven onder de hoofding ‘varianten’, afhankelijk van de manier waarop de verschillende waterfracties opgevangen worden (in één, twee of drie fracties). 

De mogelijkheden tot waterre-cycling zijn overigens dezelfde als bij de roll-over:

 • inzepen: ja
 • hogedrukreiniging (koud water): ja, mits de pompen aangepast zijn aan het voorkomen van zwevende stof in het water: zie punt “Toepasbaarheid”.
 • koude machinale hoofdwas: ja
 • spoelen: neen, omwille van de kwaliteitsvereisten (o.a. wat betreft zwevende stof)
 • wax: neen, omwille van de kwaliteitsvereisten

Varianten

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de opvang van het afvalwater in één, dan wel in twee, dan wel in drie fracties. Binnen de opvang in twee fracties wordt nog een opsplitsing gemaakt tussen:

 • voorbehandelingswater apart, en hoofdwas- en naspoelwater tesamen
 • voorbehandelings- en hoofdwaswater tesamen, en naspoelwater apart

Dit resulteert dus in 4 type-blokschema’s (Figuur 10 t.e.m. Figuur 13). In deze schema’s wordt abstractie gemaakt van allerlei varianten en specifieke uitvoeringswijzen die zich in de praktijk voordoen.

Figuur 10: Principeschema van waterre-cycling in wasstraten, met afvalwateropvang in één fractie

Figuur 11: Principeschema van waterre-cycling in wasstraten, met afvalwateropvang in twee fracties: voorbehandelingswater apart, en hoofdwas- en naspoelwater tesamen

Figuur 12: Principeschema van waterre-cycling in wasstraten, met afvalwateropvang in twee fracties: voorbehandelings- en hoofdwaswater tesamen, en naspoelwater apart

Figuur 13: Principeschema van waterre-cycling in wasstraten, met afvalwateropvang in drie fracties

 • De eenvoudigste variant is die waarbij het afvalwater uit alle reinigingsstappen in één fractie wordt opgevangen, en in zijn geheel doorheen de voorbehandeling- en de regeneratie-eenheid wordt gestuurd (zie Figuur 10).
 • In de systemen waarin het afvalwater in twee fracties wordt opgevangen, zijn er enerzijds subvarianten waarin het voorwaswater (afkomstig van velgen- en onderbodemreiniging, en van de hogedrukreiniging) afzonderlijk wordt behandeld. Het gaat hier dan om een volledig gesloten circuit met een aparte voorbehandeling (zie Figuur 11).
 • Anderzijds zijn er systemen die de voor- en hoofdwasfracties tesamen behandelen, en de spoelfractie apart. Beide fracties ondergaan een aparte voorbehandeling alvorens in een gemeenschappelijke zuiveringstrein terecht te komen (zie Figuur 12).
 • In een derde variant worden de drie afvalwaterfracties afzonderlijk opgevangen. Dit betekent niet dat de drie fracties ook volledig gescheiden behandeld en gerecirculeerd worden. Voor de voorwasfractie is dit wel het geval, maar de spoelfractie (met uitzondering van het wax-bevattend water), wordt eerst over een voorbehandeling geleid, om daarna, samen met het hoofdwaswater, doorheen de regeneratie gestuurd te worden. Het wax-bevattend water wordt rechtstreeks geloosd in de riool (zie Figuur 13).

Voor een overzicht van mogelijk toe te passen voorbehandelings- en regeneratietechnieken wordt verwezen naar paragrafen ‎Voorbehandelingstechnieken en Regeneratietechnieken. De technieken die kunnen worden ingezet om mogelijke problemen met geur en bacteriegroei tegen in het watercircuit tegen te gaan, worden besproken in paragrafen ‎Geurbestrijding bij waterhergebruik en Desinfectie bij waterhergebruik.

Stand van de techniek en referenties

Elk van de varianten wordt momenteel toegepast, eventueel met kleine lokale variaties. Voorbeelden van iedere variant zijn:

 • afvalwateropvang in één fractie: Clean Car te Dendermonde (zie bijlage 4 van de BBT-studie)
 • afvalwateropvang in twee fracties, met voorwaswater apart: Stubbe te Mol (ontwerp) (zie bijlage 4 van de BBT-studie)
 • afvalwateropvang in twee fracties, met naspoelwater apart: City Carwash te St.Niklaas;  Smart Bubbles te St.Truiden (zie bijlage 4 van de BBT-studie)
 • afvalwateropvang in drie fracties: De Rotonde te Avelgem (zie bijlage 4 van de BBT-studie)

Voor- en nadelen

De algemene voor- en nadelen van re-cycling worden besproken in het algemeen principeschema (zie Watergebruik). Hieronder worden de voor- en nadelen van de verschillende varianten toegelicht.

Voordelen

 • Alle afvalwater opvangen in één fractie zorgt voor eenvoud in het leidingwerk, en ook in het aantal toestellen dat deel uitmaakt van de recyclage-installatie.
 • Het afvalwater opvangen in twee fracties, met het voorwaswater apart, heeft als voordeel dat het voorwaswater gerecirculeerd kan worden zonder veel behandeling, en dat de regeneratie-eenheid hierdoor minder zwaar (hydraulisch) belast wordt.
 • Een bijkomend voordeel van het circuleren van voorwaswater is het feit dat men een sterk alkalisch milieu (gecreëerd door alkalische inweekproducten) kan behouden zonder steeds nieuwe producten hoeven toe te voegen.
 • Wanneer men, anderzijds, het afvalwater opvangt in twee fracties, met het spoelwater apart, vermijdt men dat wax en zeep met elkaar gemengd worden en gaan samenkoeken.
 • Wanneer men het afvalwater opvangt in drie fracties, dan combineert men de twee laatstgenoemde voordelen.

Nadelen

 • De hogergenoemde punten die gelden als voordeel voor de ene variant, zijn een nadeel voor alle andere varianten.

Werkingsgraad

Min of meer onafhankelijk van de gebruikte variant, bedraagt het aandeel nieuw water in het bruto verbruik gemiddeld 40 tot 80 l. Rekening houdend met een bruto verbruik van 350 à 640 l/wagen, betekent dit een recyclagepercentage van 80 à 95 % (Bal, 2002; Ginis, 2002; Maris, 2002; Smet, 2002). De haalbare effluentparameters en zuiveringsrendementen zijn afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek.

Deze cijfers komen overeen met ervaringen in het buitenland, dewelke reeds gebundeld zijn in een normstelling voor het bekomen van een vorm van Eco-label:

 • Nederland, Stichting Milieukeur: maximaal 60 l vers water per wasbeurt
 • Scandinavië, Nordic Ecolabelling: maximaal 70 l vers water per wasbeurt
 • Oostenrijk, Önorm: recyclagepercentage van minimum 80%

Hulpstoffen

Afhankelijk van de gebruikte variant van voorbehandeling en regeneratie.

Automatiseringsgraad

Afhankelijk van de gebruikte variant van voorbehandeling en regeneratie.

Leveranciers

Voor dit punt wordt verwezen naar Watergebruik.

Toepasbaarheid

Het opvangen van het afvalwater in twee of drie fracties vereist dat de opvanggoten van de verschillende wasfasen hydraulisch gescheiden zijn. In de praktijk is dit dikwijls reeds het geval, omdat men, gezien de vereiste hellingsgraad van de vloer voor een vlotte afvloeing van snel bezinkbaar zand, deze vloeren gewoonlijk in twee tot drie “trappen” aanlegt.

Voordeel voor het milieu/veiligheidsniveau

Milieu- aspecten

Afhankelijk van de gebruikte variant van voorbehandeling en regeneratie.

Energieverbruik

Afhankelijk van de gebruikte variant en van de grootte van de installatie.

Veiligheidsaspecten

Afhankelijk van de gebruikte variant van voorbehandeling en regeneratie.

Financiële aspecten

Afhankelijk van de gebruikte variant en van de grootte van de installatie.

 

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemStof en geurAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënVolksgezondheidGeluid en trillingenGlobaal - milieuEconomisch
"Re-cycling" van waswater in wasstraat met bruto waterverbruik < 5000 m³/j 1 2Nee
"Re-cycling" van waswater in wasstraat met bruto waterverbruik > 5000 m³/j 8 9Ja
 • Legende
 • 0
  Geen/verwaarloosbaar effect
 • --
  Zeer negatief effect
 • --/-
  Zeer negatief of negatief effect
 • -/--
  Negatief of zeer negatief effect
 • -
  Negatief effect
 • +/-
  Soms een positief effect, soms een negatief effect
 • 0/-
  negatief of geen/verwaarloosbaar effect
 • 0/+
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +/0
  Positief of geen/verwaarloosbaar effect
 • +
  Positief effect
 • ++
  Zeer positief effect

1 “Re-cycling” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” + één of meerdere van de als BBT geselecteerde “regeneratietechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

2 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

3 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

4 Afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

5 Afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek

6 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

7 zie bijlage 5 voor berekening en bespreking van de kostprijzen en kosteneffectiviteit

8 “Re-cycling” veronderstelt dat het waswater minstens één of meerdere van de als BBT geselecteerde “voorbehandelingstechnieken” + één of meerdere van de als BBT geselecteerde “regeneratietechnieken” ondergaat (zie verder in de tabel).

9 Onder bruto watervertuik wordt verstaan de stom van vers en eventueel hergebruikt water dat gebruikt wordt in de wascyclus.

10 Mogelijke geurhinder kan vermeden worden door middel van geurbestrijdende maatregelen (zie verder in de tabel).

11 Afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek.

12 Afhankelijk van de gebruikte regeneratietechniek.

13 Mogelijke problemen met ontwikkeling van schadelijke bacteriën kunnen vermeden worden door middel van desinfecterende maatregelen (zie verder in de tabel). Bij “re-use” is de kans op ontwikkeling van schadelijke bacteriën o.w.v. de beperkte voorbehandeling in principe groter dan bij “re-cycling”.

14 zie bijlage 5 voor berekening en bespreking van de kostprijzen en kosteneffectiviteit.