Warmterecuperatiesysteem rookgassen

Beschrijving

Samen met de rookgassen verdwijnt ook een deel warmte. Deze warmte recupereren uit de rookgassen verhoogt de globale efficiëntie van het systeem. Enkele methodes om warmte te recupereren zijn:

  • Dubbelwandig rookgaskanaal
  • Condensorunit (enkel bij ketels): condenseren van de rookgassen en de warmte die hiermee vrijkomt recupereren met behulp van een warmtewisselaar en vervolgens deze warmte aanwenden voor het opwarmen van water in een boiler . Dit kan zowel ingebouwd of als aparte unit. Aanwezigheid van een extra warmtewisselaar voor het condenseren van vluchtige stoffen kan ook de emissies verder reduceren. Echter bevat houtrook ook potentieel zuurvormende componenten waaronder stikstof-, zwavel- en chloorverbindingen. Deze vormen bij condensatie van houtrook, in combinatie met gecondenseerde waterdamp, zuren in het condensaat welke bij zeer lage pH de metalen kunnen aantasten.

De verlaging van de temperatuur in het rookgaskanaal, kan bovendien resulteren in slechte trek met slechte verbranding tot gevolg. Een rookgasventilator (zie maatregel Geforceerde trek voor voldoende luchttoevoer in de verbrandingskamer) kan ingezet worden om de trek in het rookgaskanaal te optimaliseren.

 

Figuur: Voorbeeld van het aansluiten van de warme rookgassen op de centrale verwarming (retourleiding in het blauw is optioneel) (DDG, 2019)

Toepasbaarheid

  • Dubbelwandig rookgaskanaal : dit wordt bij kachels beperkt toegepast.
  • Condensorunit: rookgasventilator noodzakelijk: dit wordt standaard toegepast bij ketels

Milieuvoordeel

Door warmterecuperatie op basis van condensatie van de rookgassen kan het rendement verhoogd worden met 12 %. Bijkomend kan er een beperkte daling van de emissies ziin van fijn stof en VOS.

Een warmtewisselaar kan het rendement verhogen van 8 tot 28%, ook de reductie van fijn stof en VOS is aanzienlijk.

Financiële aspecten

Afhankelijk van de toegepaste methode is er een grotere meerkost. Een extra warmtewisselaar brengt een extra materiaalkost met zich mee.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischAfvalwaterStofGeurVOS+PAKCOAfvalEnergie - rendementEnergie - elektriciteitsverbruikGlobaal - milieuEconomisch
Warmterecuperatiesysteem rookgassenvgtg
  • Legende

1 Afhankeijk van de door de toestelbouwer gekozen strategie (wijze waarop technieken precies worden uitgewerkt en met elkaar gecombineerd) en de nodige ruimte voor een systeem van warmterecuperatie is warmterecuperatiesysteem rookgassen al dan niet aangewezen.

2 De economische haalbaarheid (terugverdientijd) is afhankelijk van de specifieke situatie.