Beschikbare milieuvriendelijke technieken

In dit deel lichten we de verschillende maatregelen toe die in de droogkuissector geïmplementeerd kunnen worden om milieuhinder te voorkomen of te beperken. Bij de bespreking van de milieuvriendelijke technieken komen telkens volgende punten aan bod:

  • Beschrijving van de techniek;
  • Toepasbaarheid van de techniek;
  • Milieuvoordeel van de techniek;
  • Financiële aspecten van de techniek.

 

Toon enkel technieken...
Aspecten
...op...
Beste beschikbare techniek
Milieuvriendelijke techniekTechnische aspectenMilieuaspectenBBT
BewezenAlgemeen toepasbaarInterne veiligheidKwaliteitGlobaal - technischWaterverbruikAfvalwaterLuchtBodemAfvalEnergie - elektriciteitsverbruikChemicaliënGlobaal - milieuEconomisch
Algemene technieken
Vloeistofdichte vloeren
Aanwezigheid van vloeistofdichte vloerenvgtg 1
Jaarlijks nazicht goede staat vloeistofdichte vloerenJa
OpvangbakJa
SolventboekhoudingJa
Ventilatievgtg 3
Opleiding personeel en exploitantJa
Andere good housekeeping maatregelen
Geen goten of afvoerputten aanwezig of, indien aanwezig, hermetisch afgesloten tijdens de reinigingJa
Aanwezigheid van spill-kits in elke betrokken ruimteJa
Deuren van de machine steeds sluiten na gebruikJa
De voorbehandeling en afwerking
Lucht ter hoogte van voor- en na-ontvlekking afzuigen en zuiveren d.m.v. een actief koolfilter of een gelijkwaardige filterNee
Alternatieven gebruiken voor ontvlekkers op basis van chloorkoolwaterstofJa
Het reinigingsproces
Gebruik maken van een 5e generatie reinigingsmachine met bijkomende technische voorzieningen om emissies te beperken en accidentele vrijstelling van oplosmiddel te voorkomen
Reinigingsmachine van het volledig gesloten typeJa
DiepkoelsysteemJa
Interne actief koolfilter bij PER machinesJa
Dubbele waterafscheiderJa
Automatisch afgrendelsysteem van de laaddeur, de speldenvanger en de pluizenfilterJa
Vulstreep op de laaddeur, de oplosmiddelentanks en de destillatie-eenheidJa
Automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de destillatie-eenheidvgtg 6
Dubbele controle tegen overkoken van de destillatieketelJa
Regeneerbare filterJa
Geen directe verbinding met de rioleringJa
Solventbestendige en gasdichte leidingenJa
Bepaling einde droogproces voor ontgrendelen van laaddeur
Fase 1 diepkoeling:vooraf ingestelde droogtijd, voldoende lang, afhankelijk van gekozen programma en type textielNee 7
Fase 1 diepkoeling: meting van de aanwezigheid van oplosmiddel in de drooglucht door middel van een droogsensorJa 8
Fase 2 aktief koolfilter: vooraf ingestelde droogtijd, voldoende langJa
Fase 2 aktief koolfilter: meting van de aanwezigheid van oplosmiddel in de drooglucht door middel van een concentratiebepaling in de drooglucht vgtg 9
Ecologische filtervgtg 10
Continue destillatievgtg 11
Reinigen met oplosmiddelen die geen PER bevattenJa 12
Reinigen door middel van professionele natreinigingJa 13
Onderhoud van de machine
Onderhoud van de reinigingsmachineJa
Bijhouden van een logboekJa
Lekdetectie
Lekdetectie met behulp van een snuffelaarJa
Lekdetectie met behulp van een metingvgtg 14
Bijvullen oplosmiddel
Automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de oplosmiddelentanksvgtg 16
Manueel bijvullen van oplosmiddel via de trommelvgtg 18
Behandeling van het contactwater
Het contactwater via actief koolfilter naar de riolering sturenNee 19
Contactwater laten ophalen door erkend verwerkerJa
Afwerking
Opslag van oplosmiddelen en afval
Opslag in geschikte recipiëntenJa
Opslag verwijderd van hittebronnenJa
Oordeelkundige keuze van de opslagplaatsJa
  • Legende

1 Aanwezigheid van vloeistofdichte vloeren is BBT voor nieuwe bedrijven of lokalen die na 1 januari 2004 volledig gerenoveerd werden; aanwezigheid van inkuipingen is steeds BBT.

2 Ventilatie heeft een gunstige invloed op de luchtkwaliteit binnen (blootstelling van werknemers en cliënteel) en op de verspreiding van emissies naar aanpalende locaties maar heeft geen invloed op de totale emissies naar de ruime omgeving.

3 BBT voor bestaande machines minder dan 15 jaar gelegen in een gebied met de bestemming “wonen in de ruime zin” die nog niet zijn uitgerust zijn met een droogsensor of PER-meting en waarvoor niet aangetoond is dat ze aan de grensvoorwaarden van nieuwe machines voldoen (PER machine: 2 g PER/m³; Machine met alternatieve oplosmiddelen: 5 g TOC/m³).

4 Het plaatsen van een afzuiging in een bestaand pand is niet altijd eenvoudig te realiseren

5 dubbele waterafscheider verhoogt de terugwinning van oplosmiddel uit het contactwater. Indien het contactwater geloosd wordt, wordt dit beschouwd als bedrijfsafvalwater, indien het contactwater afgevoerd wordt naar een erkend verwerker, wordt dit beschouwd als een (vloeibare) afval. In beide gevallen heeft de dubbele waterafscheider een gunstig effect, namelijk minder vervuiling van het contactwater en de hoeveelheid contactwater is lager.

6 Automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de destillatie-eenheid is BBT voor nieuwe machines. Voor bestaande machines is de meerwaarde ten opzichte van de vulstreep beperkt en niet in verhouding tot de meerkost die deze ombouw vraagt.

7 Een vooraf ingestelde droogtijd voor fase 1 is geen BBT omdat er een beter alternatief beschikbaar is als BBT, namelijk het gebruik van een droogsensor.

8 Meting van de aanwezigheid van oplosmiddel in de drooglucht door middel van een droogsensor is BBT voor alle nieuwe installaties, voor bestaande installaties is de ombouw te duur.

9 Het gebruik van een meetsysteem om de concentratie te bepalen is een volwaardig alternatief voor de droogsensor maar het extra milieuvoordeel ten opzichte van de droogsensor is onvoldoende gekend en er is wel een aanzienlijke meerkost waardoor dit niet financieel haalbaar wordt geacht voor elke bedrijfssituatie.

10 Een ecologische filter is BBT als er gebruik gemaakt wordt van een continue destillatie.

11 Niet altijd is continue destillatie de beste milieu/economische oplossing. Het werken met 2 of 3 solventtanken of het reinigen van licht wasgoed naar donkerwasgoed met éénmalige destillatie zijn volwaardige alternatieven voor deze technologie.

12 Reinigen met oplosmiddelen die geen PER bevatten is BBT maar kan het reinigen met PER niet volledig vervangen omwille van kwaliteitsredenen bij bepaalde toepassingen.

13 Omschakeling naar professionele natreiniging is BBT maar kan het reinigen met PER niet volledig vervangen omwille van kwaliteitsredenen bij bepaalde toepassingen. Mogeijks kan ook niet alle textiel via professionele natreiniging gereinigd worden.

14 Het gebruik van een meettoestel is een volwaardig alternatief voor lekdetectie maar de meerkost van een meettoestel ten opzichte van een snuffelaar is niet in verhouding tot de meerwaarde hiervan waardoor het gebruik van een meettoestel niet standaard BBT is.

15 Ten opzichte van manueel bijvullen is er een meerkost die niet opweegt tegen het extra milieuvoordeel indien bij het manueel bijvullen gebruik gemaakt wordt van kleine vaten (maximaal 25 kilogram), het vat gesloten blijft tot aan de machine, vervolgens in één keer geledigd wordt via de trommel en dan direct terug gesloten wordt.

16 Automatisch vulsysteem met overvulbeveiliging op de oplosmiddelentanks is BBT voor nieuwe machines. Als alternatief kan er ook manueel bijgevuld worden op voorwaarde dat er gebruik gemaakt wordt van kleine vaten (maximaal 25 kilogram), het vat gesloten blijft tot aan de machine, vervolgens in één keer geledigd wordt via de trommel en dan direct terug gesloten wordt. Voor bestaande machines is de meerwaarde ten opzichte van de vulstreep beperkt en niet in verhouding tot de meerkost die deze ombouw vraagt, bij deze machines is het BBT om gebruik te maken van kleine vaten.

17 Score “+”: bij gebruik van kleine vaten (maximaal 25 kilogram) en op voorwaarde dat het vat gesloten blijft tot aan de machine, vervolgens in één keer geledigd wordt via de trommel en dan direct terug gesloten wordt. Score “-” bij gebruik van grote vaten of kleine vaten waarbij niet aan de voorwaarden is voldaan.

18 Manueel bijvullen van oplosmiddel via de trommel is enkel BBT bij gebruik van kleine vaten (maximaal 25 kilogram) en op voorwaarde dat het vat gesloten blijft tot aan de machine, vervolgens in één keer geledigd wordt via de trommel en dan direct terug gesloten wordt. Manueel bijvullen is geen BBT bij gebruik van grotere vaten of kleine vaten waarbij niet aan de voorwaarden is voldaan.

19 Het zuiveren van contactwater via actief koolfilter geeft te weinig garanties naar voldoende zuiverheid van het afvalwater tenzij gebruik gemaakt wordt van extra metingen en/of controle door een externe firma.